Open brief

Oproep tot aanwerving extra ZAP, oproep tot ambitie!

Geachte leden van het universiteitsbestuur –

Via onze vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van onze alma mater, werden wij op de hoogte gesteld van de discussie die in de schoot van deze organen werd gevoerd omtrent het inzetten van de extra middelen die de Universiteit Gent de komende jaren zal krijgen vanuit de overheid, bedoeld voor het aantrekken van extra professoren, dit in de context van de bespreking van de meerjarenbegroting 2014—2018. Deze middelen staan voorlopig geblokkeerd in de meerjarenbegroting. Enerzijds heeft deze discussie onze geledingen verontrust omdat de indruk ontstond dat de middelen voor extra ZAP mogelijk (gedeeltelijk) zouden gebruikt worden om andere budgettaire noden te ledigen. Anderzijds zijn wij tevreden dat, op vraag van Stijn Baert, de AAP/WP- vertegenwoordiger in het Bestuurscollege, naar de begrotingscontrole 2014 scenario’s zullen uitgewerkt worden om deze middelen structureel en volledig te kunnen inzetten voor wat ze bedoeld zijn, namelijk om extra professoren aan te trekken. Daar wij van mening zijn het al dan niet structureel en volledig inzetten van deze middelen een sleutelbeslissing is voor de toekomst van de UGent, richten wij, met de goedkeuring van onze vertegenwoordigers in bestuursorganen, uitzonderlijk een direct schrijven naar u.

Na een reflectie in de schoot van het AAP/WP-overleg op 2 december 2013 en in de schoot van de Gentse StudentenRaad op 5 december 2013, willen wij namens onze volledige geledingen onderstrepen dat wij vragende partij zijn voor het structureel en volledig inzetten van de geblokkeerde middelen voor het aantrekken van professoren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit cruciaal is om de groei en bloei van onze instelling te bestendigen. Wij menen dat deze middelen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn eigenlijk de enige keuze is die strookt met ambitie voor vooruitgang voor de Universiteit Gent, een ambitie die wij allemaal delen. In dit schrijven hernemen wij vier argumenten die eerder door onze vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege werden aangehaald.

Een eerste argument voor ons standpunt is dat het inzetten van deze middelen voor de aanwerving van extra professoren noodzakelijk is om de scheefgegroeide ratio’s binnen de UGent tussen ZAP enerzijds en studenten en doctorandi anderzijds recht te trekken. Wij geloven dat het investeren in extra professoren noodzakelijk is om de ambitie van de UGent om excellent onderwijs aan te bieden waar te maken, een mening die verschillende recente visitatiecommissies met ons delen1. Wij geloven bovendien samen met de Actiegroep Hoger Onderwijs dat deze investering ook vanuit onderzoeksstandpunt noodzakelijk is, enerzijds naar een gedegen begeleiding van doctorandi en anderzijds naar het bieden van perspectief aan onze jonge doctores. Hieronder hernemen wij wat dat betreft een grafiek uit de conceptnota van de Actiegroep Hoger Onderwijs.

Grafiek

Ten tweede vrezen wij voor een matteüseffect ten opzichte van de andere hogeronderwijsinstellingen. Als zij de extra middelen wel structureel en volledig omzetten in ZAP – hetgeen aan de KU Leuven alvast het geval zal zijn, wat blijkt uit verslagen bestuursdocumenten – en de UGent niet, zal de UGent relatief achteruitgaan qua onderzoeksoutput, wat zijn effect zal hebben op de verdeling van middelen over de hogeronderwijsinstellingen in de toekomst. Ten derde zou het niet structureel en volledig inzetten van de extra middelen waarvoor ze bedoeld zijn als zeer inconsistent overkomen nadat de UGent reeds jaren vragende partij is om extra professoren te kunnen aantrekken. Ten slotte denken we dat de universiteit door het investeren in haar wetenschapsbasis ook een breder maatschappelijk doel dient. Wat dat betreft verwijzen we naar het memorandum “Wetenschap & Innovatie Troef” van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie waarin de stijging van het aantal ZAP-mandaten, met de Smet-Lieten-financiering als een absoluut minimum, één van de grote actielijnen is om de positie van Vlaanderen als welvarende regio te bestendigen.

In de hoop dat u onze ambitie voor de Universiteit Gent in deze deelt, groeten wij u namens de voltallige studenten- en AAP/WP-geledingen,

Betty Borgers
Voorzitter Gentse Studentenraad

Wim Peersman
Namens AAP/WP-overleg Universiteit Gent

  1. Onze bronnen binnen de UAntwerpen meldden ons in deze context trouwens dat binnen hun instelling sterk zal rekening gehouden worden met deze visitatierapporten naar het inzetten van de extra middelen voor ZAP, iets wat ons rationeel lijkt.