Visietekst GP2R #SamenVoorBeter

Waarom de GP2R?

In nagenoeg alle bestuurs- en adviesorganen van de UGent – zowel op centraal als op facultair niveau – zetelen AAP/WP-vertegenwoordigers: een participatief model ten voeten uit. We zijn als geleding zeer dankbaar voor deze kans op inspraak en participatie in het universitair beleid, en willen onze AAP/WP-vertegenwoordigers zoveel mogelijk ondersteunen in de taken die ze met veel enthousiasme en inzet opnemen. We stellen vast dat het voor vertegenwoordigers in centrale raden vaak niet evident is om te weten te komen wat ‘de’ mening van ‘het AAP/WP’ van de hele universiteit is, terwijl het voor de facultaire vertegenwoordigers niet steeds even duidelijk is wat er leeft binnen het centraal bestuur of binnen andere faculteiten. Via persoonlijke contacten en informele samenkomsten wordt informatie uitgewisseld, maar door het ontbreken van een vaste structuur waarbinnen de verkozen vertegenwoordigers uit de centrale raden en de faculteitsraden met elkaar, en met een bredere groep AAP/WP-leden proactief kunnen reflecteren over thema’s die hen aanbelangen, steunen dergelijke initiatieven momenteel vooral op het persoonlijk engagement van de individuele vertegenwoordigers.

Om een grotere continuïteit in de AAP/WP-werking te verzekeren die de mandaatduur van individuele vertegenwoordigers overstijgt, is de verankering van dit overleg in een vaste structuur dan ook aangewezen. Door de oprichting van de GP2R wensen we de communicatie (bottom-up en top-down) tussen alle betrokken partijen te faciliteren en zo breed gedragen standpunten te kunnen formuleren vanuit de geleding naar het centraal bestuur toe. Door dit structureel overleg zal de GP2R tevens een rol kunnen spelen als incubator van ideeën, standpunten en initiatieven vanuit de geleding, die als voeding kunnen dienen voor het centraal bestuur.

Visie en werking van de GP2R

  1. De GP2R fungeert als overlegplatform voor de AAP/WP-vertegenwoordigers in de facultaire en centrale bestuursorganen van de Universiteit Gent en vervult als dusdanig een brugfunctie tussen het centraal bestuur en de AAP/WP-vertegenwoordigers in de faculteiten en bij uitbreiding dus ook de bredere AAP/WP-achterban. Vanuit deze unieke positie kan de GP2R zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming vanuit het centraal bestuur naar de faculteiten toe en vice versa, wat moet leiden tot een nog betere vertegenwoordiging van de AAP/WP-geleding in verscheidene raden en commissies.
  2. De GP2R zal op eigen initiatief of op vraag van de bestuursorganen van de Universiteit Gent of van AAP/WP-vertegenwoordigers adviezen formuleren over thema’s die het AAP/WP tewerkgesteld aan de UGent aanbelangen.
  3. De GP2R kan tevens fungeren als centraal aanspreekpunt voor de Universiteit Gent aangaande materie gelieerd aan het AAP/WP verbonden aan de Universiteit Gent.
  4. Wanneer voor centrale raden en commissies (niet verkozen) AAP/WP-vertegenwoordigers dienen voorgedragen te worden, zal de GP2R een oproep doen binnen de geleding, de ontvangen kandidaturen bespreken en een advies overmaken aan de AAP/WP-vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.

De focus van de GP2R richt zich op beleidsondersteunend werk. Wanneer uit de overlegmomenten binnen de geleding of vanuit de facultaire AAP/WP-werkingen echter bepaalde waardevolle initiatieven opborrelen die niet meteen binnen de focus van de GP2R liggen maar globaal de AAP/WP-geleding ten goede kunnen komen, zal de GP2R zich inzetten om – waar mogelijk – ondersteuning te bieden en/of deze ideeën door te geven naar de best geschikte diensten, organen of communities.

[druk af]